Witamy na stronie bezpiecznerezerwacje.pl . Strona jest wspólnym projektem właścicieli obiektów noclegowych w Polsce, której celem jest:

  • uświadomienie Gości o obowiązującym rozporządzeniu, zakazach i możliwościach wynajmu w czasie Covid-19
  • uświadomienie Gości aby nie obawiali się rezerwować i planować pobytów podczas Covid-19, w obawie o dokonaną przedpłatę i ewentualne problemy związane ze zwrotem środków,
  • przekazanie informacji gdzie w Polsce znajdują się obiekty noclegowe różnej kategorii, które w tych trudnych i niepewnych dla wszystkich czasach, wychodzą Gościom naprzeciw stosując w swoich obiektach wyjątkowe warunki Anulacji podczas Covid-19

Regulamin zwrotów i anulacji rezerwacji w obiektach noclegowych uczestniczących w akcji „Bezpieczne rezerwacje w czasie COVID-19”

W obiektach uczestniczących w akcji otrzymasz zwrot gotówki lub voucher refundacyjny jeśli anulujesz rezerwację z powodu zachorowania lub zakazów prawnych związanych z COVID-19

  • zamknięcie obiektu,
  • indywidualny zakaz przemieszczania się uniemożliwiający dojazd do nas
  • powszechny zakaz przemieszczania się uniemożliwiający dojazd do nas

Zastrzegamy sobie możliwość poproszenia o odpowiednie dokumenty jeżeli otrzymasz zakaz przemieszczania się wynikający z kwarantanny lub choroby.

Kwestie nieujęte w regulaminie lub niedoszczegółowione regulują akty prawne obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wyciąg z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozdział 3

2. Do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568) jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa
w ust. 1 pkt 1 i 3, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich, wyłącznie:
1) w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji
Działalności w podklasie 55.90.Z);
2) dla gości:
a) korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej, o której mowa w art. 775
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy, lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi, lub
związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej,
b) będących zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego,
c) będących osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej,
d) będących pacjentami i ich opiekunami, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej.
3. Potwierdzeniem odpowiednio podróży albo zgrupowania i współzawodnictwa sportowego, albo wykonywania zawodu medycznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, albo konieczności zapewnienia zakwaterowania wynikającego z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 2 pkt 2, jest odpowiednio dokument wystawiony przez pracodawcę albo polski związek sportowy, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), albo podmiot wykonujący działalność leczniczą, albo pisemne oświadczenie gościa, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
4. Do prowadzenia usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych stosuje się przepisy ust. 14–16 i 18–21.
5. Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 9, na terenie prowadzenia usług hotelarskich, jest dopuszczalne
wyłącznie dla gości, o których mowa w ust. 2, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową, pod warunkiem
dostarczania posiłków lub napojów gościom do pokoju hotelowego.

 

Całą treść rozporządzenia znajdziecie na stronie https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2091

Najem zgodny z rozporządzeniem – najczęściej jest to oświadczenie o podróży służbowej

Podczas pandemii najczęstszą formą jaką stosują właściciele aby przyjmować gości w obiekcie, formą zgodną z rozporządzeniem jest oświadczenie o podróży służbowej. Oświadczenie najczęściej ma formę pisemną, a dla wygody gości większość obiektów ma wydrukowane oświadczenia, które należy tylko podpisać w obiekcie.